VARROA NA STANOVIŠTÍCH

Aktuálně informace k varroáze

Varroáza je komplexní onemocnění. Na fotografiích z různých stanovišť jsou zachyceny její rozdílné varianty v r 2009. Ukázána jsou i včelstva, která se s ní dokáží dobře vypořádat.

Chceme-li se zbavit strachu z něčeho, musíme si na to pořádně sáhnout.

Boj proti roztoči kleštíku včelímu.

Myslím, že každý včelař mi dá za pravdu, že je to právě varroóza, která způsobuje nejvyšší ztráty na medných výnosech (s výjimkou včelaře samotného). Je až s podivem, jakou energii mnozí vynakládají na to, aby prokázali, co je již dávno v moderním včelaření vyvráceno, totiž  zásadní vliv  tzv. uteplení na zimování,  a konečný efekt našich včelstev.

Dle mých zkušeností jsou rozhodující  především vnější vlivy, tedy umístění stanoviště a klima. Ty končený efekt předurčují z 60- 80% a můžeme je ovlivnit jen částečně výběrem stanoviště. Zbývajících 20-40% konečného výsledku je dáno vnitřními faktory, tedy provozní metodou, zdravotním stavem, chovaným materiálem (abych jmenoval jen ty nejdůležitější z nich).

Jistě by bylo mnohem užitečnější, kdybychom se více zaměřili na poznávání jednoho z největších nepřátel našich včel a  následný boj s ním. Jsem si plně vědom toho, že následující řádky mohou vyvolat jistý nesouhlas, neboť  tlumení rozvoje roztoče V.d.   provádím částečně v rozporu s doporučovanou metodikou. Vzhledem k tomu, že se považuji se svými cca 80 ti včelstvy  stále za včelaře ze záliby, nemohu jinak, než se snažit  svým miláčkům nějak pomoci a nečekat jen až na doporučované, vyzkoušené postupy.Vždyť jejich paušální, alibistické  doporučování a používání, bylo jednou z příčin hromadných úhynů našich včelstev v minulých létech. Dochází li totiž k takovýmto hromadným úhynům, nemůže být chyba v jednotlivcích, ale v celém systému. To je zřejmé každému člověku, který schopen uvažovat v souvislostech.

Včelařím v oblasti, kde nevím, kdy snůška přijde a z čeho. Mezi hlavní snůškové  zdroje patří ovocné stromy a řepka, v lese pak javor, částečně akát a malina. Již z toho je patrné, že včelstva připravená ke snůšce musím mít  již v předchozím roce a nemohu se vůbec spoléhat na příznivý  jarní rozvoj, jak tomu může být v klimaticky a snůškově zcela odlišných lokalitách našich velkoměst.

V posledních letech jsem s léčením kyselinou mravenčí vyzkoušel mnoho a něco z toho chci předat dál, aby to bylo eventuelně vyzkoušeno jinde v jiných podmínkách a jistě i zdokonaleno.

Kdybych se ve svých podmínkách (okolí Mladé Boleslavi) v minulosti spoléhal pouze na podzimní ošetření proti roztoči V.d, působil bych  jako hasič s kbelíčkem vody u velkého požáru.

Nyní nastíním jak se vyvíjela moje metodika ošetřování včelstev proti kleštíkovi včelímu.

První zákrok  byl zpočátku prováděn v době, kdy většinou vrcholí snaha o přirozenou expanzi kleštíka z našich včelstvech, tj. koncem června. V této době jsou již všechna včelstva zpravidla  vytočena a začínají se po slunovratu připravovat na zimu. Pro mnohé je toto snad překvapivé. Vždyť většinou slýcháme, že zimní včely se začínají tvořit až v srpnu a to zmiňuji ten lepší případ.

Skutečnost je však taková, že se včely na zimu připravují již od vyzimování.

U nás se  ale stalo „dobrým „ zvykem jim v tom všemožně bránit. Počínaje omezováním prostoru v průběhu roku a konče pouze a jen zimováním na cukru. Skutečně nástavkové včelaření však také do této oblasti přináší mnoho nových, resp. starých, avšak zapomenutých poznatků a možností.

Jako letní léčivo byl v létech 2002-2005 používán  Formidol, tedy přípravek, který je u nás běžně k dostání.

Desky byly používány v závislosti na venkovní teplotě buď zcela vytažené z igelitového obalu (při teplotě 15-20 C) nebo jen cca z 1/3-1/2 (při letních teplotách nad 25 C).

Důležité  však bylo, že vždy šlo o včelstva v síle 6-9 NN 11x39x16 cm. To odpovídá  cca 4-6 velkým nástavkům 39x24 cm. 

Tímto opatřením se populace roztočů omezila a  účinnost léčení  byla asi 50-60%.  I to mělo na včelstva blahodárný účinek. Jednak byly zlikvidovány dospělé samičky a dále byla částečně zasažena i populace dosud nedospělých kleštíků přímo na plodu. Docházelo tak k ozdravení včelích populací, které se buď na zimování již podílí přímo, nebo nepřímo odchovem plodu a dalších generací  včel. Kyselina mravenčí postihovala nejvíce roztoče na trubčím plodu, který se u mě v tuto dobu vyskytuje hlavně v prostavěném podmetu.  Desky byly ponechávány v úle 3 týdny i přesto, že největší účinek byl v prvním týdnu. U částečně vytažených desek bylo vhodné odstranit igelitový obal po týdnu zcela.

Druhý zákrok jsem prováděl v první dekádě srpna v případě, že nebyl použit v červenci  Gabon.  Zde docházelo k dalšímu ničení  roztoče a  ochraně plodu se zimní generací včel. Zajištění kvalitních zásob je u nás samozřejmostí. Červencové, srpnové přínosy  jsou včelstvům ponechávány k zimování.  Výjimku v tomto ohledu nebyl ani melicitozní med, přičemž vyzimování bylo též 100% ní. Nutno však podotknout, že nad mednou komorou se zpravidla nacházejí prázdné nástavky, které v tomto případě slouží včelstvům jako přetlaková  nádoba.

Třetí zákrok měl smysl cca v polovině září, jako jakési dočištění a opatření proti reinvazi.

Pokud byl jako druhý zákrok používán v červenci Gabon,  druhé ošetření Formidolem  odpadlo, resp. bylo přesunuto na konec  září. Třetí ošetření Formidolem pak již nebylo nutné. Zkoušel i více  ošetření ihned po sobě v různých obdobích  roku, avšak  výše popsaný způsob mi připadal nejefektivnější a pro včely nejpřijatelnější.

Závěr si však musí učinit sám a vše přizpůsobit  provozní metodě, podmínkám a především výskytu kleštíka včelího. Rozhodně se  vyplatí sledovat spad kleštíka i v průběhu roku a následně včas reagovat.

Těmito  dvěmi, resp. třemi  zákroky bylo téměř zajištěno ozdravení včelstev a další podzimní ošetření fumigací či aerosolem již většinou nepotvrzovalo žádný  nebo jen minimální spad roztoče V.d. .

V sousedním Německu se k likvidaci roztoče používají v srpnu odpařovače Nassenheider na kyselinu mravenčí (KM) í v o kapacitě 180 ml. na včelstvo, při koncentraci 60%. Objeví-li se např. roztoč ještě v říjnu, používají stejné množství, avšak v koncentraci 80%. Náš Formidol obsahuje čtvrtinové množství kyseliny mravenčí v koncentraci 85% .

V roce  (2002) jsem provedl na několika včelstvech pokus s použitím Formidolu asi 14 dní po použití aerosolu, tedy koncem listopadu a začátkem prosince. S výsledkem jsem byl značně překvapen. Ačkoli po ošetření aerosolem již žádné včelstvo nevykazovalo spad, po vložení desek s kyselinou se ojediněle, ale přeci na podložkách samičky roztoče objevily! Zda se jednalo o samičky usmrcené kyselinou nebo shozené včelami z louček dodatečně, nemohu potvrdit.  Nicméně tato zkušenost mě přiměla dalšímu zkoušení kyseliny mravenčí.

Ošetření kyselinou mravenčí je v průběhu roku  kombinováno tzv. oddělkovým provozem, který také , dle mého soudu, rozvoj kleštíka omezuje a souběžně  zajišťuje výměnu matek v produkčních včelstvech.

Podzimní ošetření  jsem prováděl většinou již jen 2x fumigací. Aerosol i  Gabon jsem přestal používat v roce 2003, resp. 2004.

Kyselině mravenčí bývá vyčítáno, že při jejím použití dochází ke značnému vyrušení včel a úhynu matek.

Z vlastních zkušeností  mohu každému potvrdit, že tomu tak není. Znovu ale připomínám, že moje včelstva

disponují značným prostorem, dostatečným větráním, odpovídající silou a kvalitními zásobami po celý rok !!

Včelaři včelařící v dvouprostorových úlech, event. používají max. 3 nástavky v průběhu roku, by se měli držet  více doporučované metodiky. Formidol jsem až do r. 2004 používal převážně do podmetu.

Po zkušenostech s využitím Formidolu na podzim (viz výše), jsem jej v následujících létech zkoušel i  místo jarních nátěrů a dále dlouhodobé odpařovače kyseliny mravenčí  MiteGone (240-360 ml KM) a Nassenheider (180-360 ml. KM) v průběhu roku jako hlavní léčebný prostředek. Výsledky, především u dlouhodobých odpařovačů KM, byly  při porovnání se současnou metodikou natolik dobré, že  jsem přešel výhradně na jejich používání. Formidol je u mě  někdy využíván jen doplňkově na jaře nebo mezi snůškou z řepky a akátů. V normálně vyvinutých včelstev (tj. v červnu min 6 NN) působí Formidol totiž  jen 1-3 dny, je-li umístěn nad plodové těleso a samozřejmě bez obalu. Po té jej včely zpravidla rozkoušou a vynesou z úlu nebo zatmelí.

Léčebné zákroky používám jen, je-li to skutečně třeba. U mně již žádné léčení tzv. pro jistotu neexistuje.

Zjistil jsem, že dlouhodobé odpařovače KM jsou mnohem ekologičtější a ekonomičtější i přesto, že nejsou nijak dotovány státem. Výsledky léčení jsou přinejmenším srovnatelné se současnou metodikou.  Pro optimální nasazení KM je však podmínkou mít přehled o stavu kleštila v našich včelstvech v období červen-září. K tomu lze využít monitoring přirozeného spadu.  Další podmínkou je, že drátěná dna musí být po dobu nasazení KM přikryta položkou. Odpařovače se umisťují nad nebo vedle plodu.

Je zřejmé, že včelaři, kteří se vydali stejně jako já cestou EKO, si v boji proti kleštíkovi vystačí zpravidla s 2 dávkami KM  (65%) v dlouhodobých odpařovačích v roce. Platí to i pro oblasti, které jsou pro rozvoj kleštika, jak je tomu u nás v Dolním Pojizeří,  téměř ideální.  Při reinvazi lze použít třetí dávku s 85% KM jen u napadených včelstev.

Z užití kyseliny mravenčí nemusíme mít  určitě žádný strach.

Mezi  nepopiratelné přednosti kyseliny mravenčí  patří to, že u ní nebyla dosud zaznamenána  rezistence kleštila.

Dalším nezanedbatelným přínosem pro včelaře je jednoduchost a nízká časová náročnost, což přispívá k zefektivnění našeho provozu. Dodržování zásad bezpečnosti není také ve srovnání se současnou metodikou o nic náročnější. Stačí jen trochu pozornosti.

Výše uvedené zkušenosti nikomu nevnucuji neboť jsou jen jednou z možných variant boje kleštíkovi včelímu.

Budoucnost  včelaření v Čechách je v chovu varroatolerantních včelstev a využití varroatolerantních metod ošetřování.

Konečná volba je pochopitelně na každém z nás.

Dvorský Leoš

19.2.2009